Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir? **2022

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. İş ilişkisinin belirli bir süre için sonuçlandırılmadığı sözleşmelere kalıcı iş sözleşmesi denir. Diğer bir deyişle, uzun çalışan çalışır hakkında bilgi ve çalışmaları ne zaman biteceği açıkça yazılı olarak kabul ettiği bir sözleşmedir. Bu yeterliliği elde etmek için yapılan işin belirli bir süresi olmayabilir. Başka bir deyişle, çalışanın çalışmaya başladığında sözleşmenin ne zaman sona ereceğini bilmemesi gerektiğini ve bu sürenin düzeltilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bir sözleşmenin belirsiz olup olmadığını anlamak için, adından da anlaşılacağı gibi, öncelikle sözleşmenin yürürlüğe gireceği sürenin bir kaydını içerip içermediğini kontrol etmek gerekir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Aşağıdaki sözleşme örneğinden görüleceği üzere, “Belirsiz bir süre için” ibaresinin yazılması veya bir kutu varsa bu kutunun işaretlenmesi, tarafların (veya en azından akit tarafın) belirsiz bir süre için bir iş sözleşmesi yapma amacına sahip olduğu anlamına gelir. Ancak bu durumda bile, tarafların bir sözleşmede “geçici” veya “belirsiz” olduğunu yazmaları yasal olarak bağlayıcı değildir. Bir sözleşmenin hukuki niteliği test aşamasında takdir edilmektedir. Bir taraf veya her iki taraf, 2. ya da 3. insanları aldatmak için yaptıkları eylemler  yasalarla korunmuyor.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi
Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Hukuki Dayanakları 

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. 4857 Sayılı İş Kanununun 5., 7., 9., 11., 12., 17., 18., 19., 23., 24., 25., ve 30. maddelerinde ele alınmıştır. İş sözleşmesini garanti eden 158 sayılı Sözleşme 1982 yılında Kanunumuza dahil edilmiştir. 158 sayılı ILO Sözleşmesinin en önemli özelliği, bir çalışanın işten çıkarılmasının geçerli bir nedene dayandığını ilke olarak belirlemesidir.

Belirsiz Bir İş Sözleşmesinin Şartları

 • Bu noktada vurgulanması gereken ilk şey, bu iş sözleşmesinin hem yazılı hem de sözlü olarak sonuçlandırılabilmesidir.
 • Sözleşme yazılı olarak yapılırsa, çalışana bir kopyası sunulmalı ve bir kopyası işverenin tarafında kalmalıdır.
 • Yazılı sözleşmeler çalışan ve işveren tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme geçersiz sayılır.
 • Taraflar arasında yazılı bir anlaşmanın yokluğunda, çalışanların kalıcı bir iş sözleşmesi ile çalıştığı varsayılır.

Yasal Sonuçlar

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Bu iş sözleşmesinin işçi hakları açısından birçok avantajı vardır. İşe geri dönme hakkı, sigorta tazminatı, işten çıkarma tazminatı ve Kıdem Tazminatı gibi haklar en önemlileridir. Bu Sözleşme, işten çıkarılma Koruması ve iş güvenliği gibi belirli Hakları sağlayan tek iş sözleşmesidir. Örneğin, sabit süreli iş Sözleşmeleriyle çalışan bir çalışan, iş güvenliği yardımlarından yararlanamazken, süresiz olarak çalışan kişiler bu hükümlere hak kazanırlar. Bu Sözleşme kapsamında açılabilecek davalar şunlardır:

 • Kıdem Tazminatı Davası
 • İhbar Tazminatı Davası
 • İşe İade Davası
 • Boşta Geçen Süre Ücreti Davası
 • İşe Başlatmama Tazminatı Davası

Sözleşmenin Yasal Standartları

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Bazı işverenler, zorunlu hükümlerini yerine getirmek istemiyorlarsa, işçiler için sınırlı süreli istihdam sözleşmeleri imzalama seçeneğine başvurabilirler.

 • Bu tür Dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmak için, İş Sözleşmesi bir avukatla gözden geçirilmeli ve olumsuzluğa yol açan bir durum ortaya çıktığında Sözleşme imzalanmamalıdır.
 • Bir Sözleşmenin türünü belirlerken, belirli yasal ve maddi standartlar dikkate alınır.
 • Bir Sözleşmenin sabit süreli bir iş sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlar için sabit süreli iş sözleşmesi başlıklı makaleyi incelemenizi öneririz.
 • Burada belirtilen zorunlu maddi ve yasal şartları yerine getirmeyen iş sözleşmeleri süresiz olarak kabul edilir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Feshi

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Bir çalışanın ve bir çalışanın İş Sözleşmesi, çalışma kapasitesinden veya çalışma ihtiyacından kaynaklanan geçerli veya haklı bir neden olmadıkça işveren tarafından feshedilemez. Bir iş sözleşmesi kapsamında iş hukuku taraflar arasındaki iş ilişkisini sona erdirmek için geçerli bir neden, kullanılabilecek bir hak olarak kabul edilirse sürdürülemez. Bu sözleşmenin feshi, işveren tarafından herhangi bir sebep belirtilmeden yasal olarak mümkün değildir. Aşağıda listeleyeceğimiz 158 sayılı kanun çerçevesinde belirtilen davaların geçerli bir sebep olmadığı vurgulanmalıdır:

 • Bir sendikaya üye olmak veya işveren onayı ile çalışma saatleri dışında veya çalışma saatleri içinde sendika faaliyetlerine katılmak
 • İşyerinde sendika temsilciliği
 • İşverene karşı adli makamlardan sözleşme haklarının denetlenmesini talep etmek
 • Irk, ten rengi, cinsiyet, medeni durum, hamilelik, din, siyasi görüş, doğum vb. sebeplerden dolayı işten çıkarılma talebinde bulunun.
 • 74. maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek
 • Hastalık ya da kaza sebebi ile 25. maddede öngörülen bekleme süresi zarfında işe geçici devamsızlık sağlamak

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Feshi ve İhbar Tazminatı

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Kalıcı iş sözleşmeleri arasındaki temel fark, işten çıkarma yöntemini tanıma yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. İş sözleşmesinin süresiz olarak kabul edilmesi durumunda Kanunun 17. maddesi. makalede belirtilen bildirim sürelerine dikkat edilmelidir. Bu önlemlere uyulmaması durumunda, fesih tazminatı davası açmak mümkün olabilir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Feshi ve İşe İade Davası

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. İşe geri dönmenin ancak bu tür bir sözleşmeyle mümkün olduğunu tekrarlamak istiyoruz. Bununla birlikte, bir Sözleşmenin belirli bir süre veya süresiz olarak kabul edilip edilmeyeceğini kontrol etmenin tek yeri, işverenin sözleşmeye dahil ettiği unvan değildir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Sözleşme süresiz olarak kabul edilirse, çalışanın işverene işe geri dönmek için başvuruda bulunma hakkı vardır. Çalışan, iş iade davasından sonra hala başlamazsa, bu sefer, çalışanın haksız ve geçersiz fesih nedeniyle çalışamadığı günler için boşta geçen süre ücreti davası açma hakkı bulunmaktadır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde Savunma 

 • Bu Anlaşma, işyerinde çalışan işçilerin “davranışları” veya “verimliliği” ile ilgili gerekçelerle Savunma yapılmaksızın feshedilemez.
 • Ayrıca, işveren, performansını beğenmeyen bir çalışanın iş sözleşmesini ancak savunmasını aldıktan sonra feshedebilir.
 • Yine, iş Kanunu’nun 25 / II. madde kapsamında yer alan durumlarda, çalışanın savunmasını almak zorunlu değildir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Kalıcı bir iş sözleşmesi ile diğer Sözleşme türlerinden farklı olan noktalar vardır. Ayrıca, bir Sözleşmenin taraflar tarafından “süresiz” olarak nitelendirilmesi yasal olarak bağlayıcı değildir ve Mahkeme Sözleşmenin niteliğini takdir edecektir. Her Sözleşme türü için farklı bir yasal statü geçerli olduğundan, kalıcı bir iş sözleşmesinin değerlendirilmesinde bir iş avukatının ( iş avukatı) yasal desteği büyük önem taşımaktadır. Örneğin, Sözleşmenin belirli bir süre için sonuçlandırılması nedeniyle açılan bir dava, yalnızca bu yasal nitelik nedeniyle kaybedilir. Ortaya çıkan tüm dava masrafları boşa harcanır ve karşı tarafa bir vekalet ücreti ödenmelidir.

yazımızın burada sonuna geldik diğer yazılırımız için netbilgiler anasayfasına gidebilir. Yada google üzerinden farklı kaynakları inceleyebilirsiniz.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ne anlama gelir?

İş sözleşmesi. İş ilişkisinin belirli bir süre için sonuçlandırılmadığı sözleşmelere kalıcı iş sözleşmesi denir. Diğer bir deyişle, uzun çalışan çalışır hakkında bilgi ve çalışmaları ne zaman biteceği açıkça yazılı olarak kabul ettiği bir sözleşmedir.

Belirsiz iş sözleşmesi İmzalanmazsa ne olur?

Yazılı süresiz iş sözleşmeleri hem çalışan hem de işveren tarafından imzalanmalıdır. Bu yapılmazsa Sözleşme geçersiz olur. İki taraf arasında yazılı bir sözleşme imzalanmazsa, taraflar arasında süresiz bir iş sözleşmesi olduğuna karar verilir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi kaç gün?

Sözleşmenin fesih ile sona erdiği ve hiçbir Tarafın fesih bildirmediği kararlaştırılmışsa, Sözleşme belirsiz süreli bir sözleşmesi haline gelir.”Özetleyecek olursak, Sözleşme işin türüne bağlı olarak bir süreye tabi olabilir. Bu süre 3 ay, 1 yıl, 5 yıl olabilir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ne zaman biter?

Belirli ve süresiz iş sözleşmeleri işçinin ölümüyle sona erer. Bununla birlikte, işverenin ölümü durumunda, İş Sözleşmesi, işverenin kişiliğine bağlı olarak İş Sözleşmesi yapılmadığında belirli veya belirsiz bir süre için devam eder.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmak zorunlu mu?

İş Kanunu’na göre, çalışan ve işveren arasında yazılı olarak iş sözleşmesi (çalışanın işyerinde ne kadar süre ile çalışacağı belli olmayan bir sözleşme) yapma zorunluluğu yoktur.

Belirsiz kısmi süreli iş sözleşmesi nedir?

İş Kanununu madde 13’e göre kısmi süreli sözleşmeler;
bir çalışanın normal haftalık çalışma süresinin, tam zamanlı bir iş sözleşmesi ile çalışan bir emsal Çalışanınkinden önemli ölçüde daha düşük olduğu tespit edilirse, Sözleşme yarı zamanlı bir iş sözleşmesi olarak tanımlanır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi deneme süresi ne kadar?

Deneme süresi iki aydır. Taraflar bu süre zarfında iş sözleşmesini önceden haber vermeden ve tazminat ödemeden feshedebilirler.

Meliha

Netbilgiler Sağlık ve Hukuk Alanında Metin Editörü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu