Arabuluculuk Ücreti Hesaplama **2022

Arabuluculuk ücreti hesaplama. Ücretin hesaplanmasında kullanılacak yöntemler yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu düzenlemeler, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında arabuluculuk Kanunu’nda (HUAK) belirlenmiş ve Kanunun uygulanmasına ilişkin bir yönetmelik yayınlanmıştır.

Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Arabuluculuk ücreti hesaplama. HUAK’A göre, Arabulucuların ücretleri Arabuluculuğun Asgari Ücret tarifesine dayanmaktadır. Bu tarife her yılın başında yenilenir ve yeniden düzenlenir. Aracılar tarifede belirtilen miktarlardan ücret alamazlar. Bununla birlikte, belirli koşullar altında asgari ücretin üzerinde bir ücret kabul edilebilir. Toplu sözleşme yapılmadıysa, Arabulucunun ücreti Asgari Ücret tarifesine göre belirlenir. Aksi bir anlaşma yoksa, taraflar Arabulucuya ödenecek ücretin yarısını paylaşırlar. Arabuluculuk görüşmelerinin tamamlanacağı süreyi hesaplamak için, bu yıl için asgari ücret tarifesi kullanılacaktır.

Arabuluculuk ücreti hesaplama
Arabuluculuk ücreti hesaplama

En Hızlı Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Arabuluculuk ücreti hesaplama. Arabuluculuk ücretinin en hızlı hesaplanmasını sağlayan bazı programlar vardır. Bu programlar kullanıldığında, tarafların sayısı, arabulucu sayısı, anlaşmazlığın doğası ve arabuluculuk görüşmelerinin konusu olan maddi değer uygun yerlere yazılabilir ve otomatik hesaplamanın sonucu elde edilebilir.

Arabuluculuk ücreti hesaplama. Arabulucunun ücreti dava şartı kapsamındaki ticari ve iş uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ve bu tarifenin eki olan birinci tabloda yer alan saat ücret ve ikinci tabloda yer alan dilimli tarifeye göre belirlenir. 2022 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2018 tarihli 30642 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2022 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2018 tarihli 30642 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu tarifenin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak Tarife hükümleri uygulanır.

İArabuluculuk ücreti hesaplama. İş uyuşmazlıklarında arabulucunun alacağı ücret tarafların anlaşması ve anlaşamaması durumuna göre ikiye ayrılmaktadır. Tarafların anlaşamaması durumunda; taraflara ulaşılamaması, iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamaması, taraflardan biri yada her ikisinin davet edilmelerine rağmen arabuluculuk görüşmelerine katılmaması, yetki itirazı kapsamında sulh hukuk mahkemesinin yetki itirazını kabul ederek dosyanın arabulucudan alınması durumda, başvurucunun vazgeçmesi yada başvurunun konusuz kalması durumunda arabulucunun harcadığı emek ve mesaisine karşılık olmak üzere iki saatlik ücretini Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir.

Arabuluculuk ücreti hesaplama. Dava şartı kapsamında iş uyuşmazlıklardan arabulucu taraflardan kısmen ya da tamamen anlaşmaları halinde ücret alır. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde, Tarifenin Birinci Kısmına göre (saat ücreti) karşılanır. Arabulucunun tarafların kısmen ya da tamamen anlaşmaları halinde alacağı ücret konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre (saat ücreti) belirlenir. Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre (dilimli tarife) belirlenir.

Arabuluculuk ücreti hesaplama. Ticari uyuşmazlıklardan arabulucunun alacağı ücret tarafların anlaşması ve anlaşamaması durumuna göre ikiye ayrılır. Tarafların anlaşamaması durumunda;

Taraflara ulaşılamaması, iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamaması, taraflardan biri ya da her ikisinin davet edilmelerine rağmen arabuluculuk görüşmelerine katılmaması, yetki itirazı kapsamında sulh hukuk mahkemesinin yetki itirazını kabul ederek dosyanın arabulucudan alınması durumda, başvurucunun vazgeçmesi ya da başvurunun konusuz kalması durumunda arabulucunun harcadığı emek ve mesaisine karşılık olmak üzere iki saatlik ücretini Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların kısmen ya da tamamen anlaşmaları halinde arabulucunun taraflardan alacağı ücretler ile ilgili tarifede yer alan rakamlar brüt ücrettir. Bu ücrete KDV ve stopaj dahildir. Şayet tarlar gerçek kişi ise arabulucunun ücreti KVD dâhil ücrettir. Şayet taraflardan her ikisi ya da biri tüzel kişi ise arabulucunun ücreti KDV ve stopaj dahil olacağından arabulucu serbest meslek makbuzu keserken buna göre hesaplama yapılmalıdır. Arabuluculuk sonucunda para ya da para ile ölçülebilen bir anlaşma yapılması durumunda dilimli tarifedeki azalan oranlara göre hesaplama yapılması gerekmektedir. Arabulucunun Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ücretini alması durumunda ise yine arabulucunun görev yaptığı yer Cumhuriyet Başsavcılığına KDV stopaj dahil olarak görevlendirmeyi yapan büro, arabuluculuk büro numarası ve arabuluculuk dosya numara bilgilerini içerecek şekilde iki saatlik ücret üzerinden makbuz kesmesi gerekmektedir.

Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf ve avans isteyemez.

KAMUDA ÇALIŞAN ARABULUCULARIN ÜCRETLENDİRİLMESİ

Arabuluculuk ücreti hesaplama. Bu konuda Yönetmeliğin 26/6 kapsamında yer alan düzenleme dikkate alınarak tarifede yer alan ücretlere göre kamu görevlileri tarafından yürütülen arabuluculuk faaliyetleri sonucunda taraflarca anlaşılan ya da Tarifeye göre tahakkuk edecek arabuluculuk ücreti, arabulucunun listesinde yer aldığı komisyona bağlı adliye arabuluculuk bürosu veya adliye arabuluculuk bürosu bulunmayan yerde sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne arabulucu tarafından bildirilir.

Arabuluculuk ücreti hesaplama. Taraflar, arabulucu ücretini belirlenen tarihte adliye arabuluculuk bürosu veznesine yatırır. Adliye arabuluculuk bürosu yasal kesintileri yaptıktan sonra arabulucunun bildirmiş olduğu banka hesabına havale eder. Dava şartı olan arabuluculukta anlaşamama hâlinde düzenlenen sarf kararı gereğince ücret Cumhuriyet savcılığınca arabulucunun banka hesabına yatırılır. Böylece vergi mükellefi olmayan kamu çalışanı arabulucular kaynağında kesintiler yapıldıktan sonra arabulucu ücretini tahsil edebilirler.

Arabuluculuk ücreti hesaplama. Arabuluculuk Yönetmeliğinin 26/5 maddesi kapsamında arabuluculuk sürecin sehven kayıt, mükerrer kayıt veya arabuluculuğa elverişli olmama nedeniyle sona erdirilmesi hallerinde arabulucuya Adalet Bakanlığı bütçesinden ücret ödenmez.

yazımızın burada sonuna geldik diğer yazılırımız için netbilgiler anasayfasına gidebilir. Yada google üzerinden farklı kaynakları inceleyebilirsiniz.

Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Arabulucunun ücreti dava şartı kapsamındaki ticari ve iş uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ve bu tarifenin eki olan birinci tabloda yer alan saat ücret ve ikinci tabloda yer alan dilimli tarifeye göre belirlenir. 2022 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2018 tarihli 30642 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Ücretin hesaplanmasında kullanılacak yöntemler yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu düzenlemeler, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında arabuluculuk Kanunu’nda (HUAK) belirlenmiş ve Kanunun uygulanmasına ilişkin bir yönetmelik yayınlanmıştır.

2022 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

31.12.2018 tarihli 30642 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu tarifenin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak Tarife hükümleri uygulanır.

Arabuluculuk ücreti nasıl tahsil edilir?

Dava şartı kapsamında iş uyuşmazlıklardan arabulucu taraflardan kısmen ya da tamamen anlaşmaları halinde ücret alır. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde, Tarifenin Birinci Kısmına göre (saat ücreti) karşılanır. Arabulucunun tarafların kısmen ya da tamamen anlaşmaları halinde alacağı ücret konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre (saat ücreti) belirlenir. Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre (dilimli tarife) belirlenir

Arabulucu ücreti nereye ödenir?

Tarafların anlaşamaması durumunda; taraflara ulaşılamaması, iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamaması, taraflardan biri yada her ikisinin davet edilmelerine rağmen arabuluculuk görüşmelerine katılmaması, yetki itirazı kapsamında sulh hukuk mahkemesinin yetki itirazını kabul ederek dosyanın arabulucudan alınması durumda, başvurucunun vazgeçmesi yada başvurunun konusuz kalması durumunda arabulucunun harcadığı emek ve mesaisine karşılık olmak üzere iki saatlik ücretini Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir.

Arabulucu parasını kim öder?

Taraflar aksini kabul etmedikçe, aracılık ücretini eşit Paylarla öderler. Taraflar, anlaşmazlığın konusu parayla ölçülebiliyorsa ve bir anlaşma varsa %6 ücret öderler. Örnek: 20.000 TL’lik bir hak talebinin bulunduğu bir işçi-işveren anlaşmazlığında Arabulucuya ödenecek ücret 1.200 TL’dir.

Arabuluculuk ücreti nasıl ödenir?

İş davalarında arabuluculuğu kim öder? Arabuluculuğun zorunlu olduğu durumlarda, taraflar Arabulucuya hiçbir bir ücret ödemezler. Bununla birlikte, diğer durumlarda, arabuluculuk ücreti taraflar arasında eşit olarak bölünecektir.

Arabulucu ücreti ödenmezse ne olur?

Arabuluculuk hizmeti için anlaşılan ücret ödenmediği takdirde arabulucu icra takibi ile ücretini alabilmektedir.

Meliha

Netbilgiler Sağlık ve Hukuk Alanında Metin Editörü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu